Monika Gaik – Tłumacz języka hiszpańskiego

Blog

Tłumaczka języka hiszpańskiego w ośmiu zdaniach

W najnowszym numerze ET.mag, jedynego w Polsce magazynu dla tłumaczy pojawił się wywiad ze mną. Opowiadam w nich o moich dwóch największych pasjach. Dziękuję serdecznie redakcji ET.MAG i jego autorce – Dianie Jankowiak​ za to wyróżnienie  Zapraszam do lektury!

Tłumaczka języka hiszpańskiego w ET.mag

Wywiad_z_tłumaczeką-języka-hiszpańskieho-Sensu Stricto Wywiad_z_tłumaczka_języka_hiszpańskiego-Monika_Gaik-Sensu StrictoWywiad_z_tłumaczka_języka_hiszpańskiego-Sensu Stricto

ET.mag

Chcesz przeczytać ET.mag w całości? Znajdziesz go tutaj.

ET.mag_Tłumaczka języka hiszpańskiego-Monika Gaik-Sensu Stricto

Urodziny bloga Sensu Stricto Tłumaczenia Prawnicze

Wszystkiego najlepszego!

Pierwsze urodziny bloga Sensu Stricto Tłumaczenia Prawnicze to moment podsumowań i planów, ale również czas na podziękowanie wszystkim tym, którzy wierzyli we mnie i wspierali ten projekt od początku. To był niesamowity rok, pełen wspaniałych ludzi, którym dziękuję z całego serca! Drugi rok będzie równie cudowny, nadchodzi nowe i lepsze! #staytuned 😍

 blog_o_tłumaczeniach-bloga Sensu Stricto Tłumaczenia Prawnicze

Komu przysługuje dodatkowe 40 euro od dłużnika?

Od momentu wejścia w życie Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, przedsiębiorca ma prawo wnioskować o dodatkowe 40 euro od dłużnika tytułem zwrotu kosztów odzyskiwania należności wynikających z transakcji handlowych.

 dodatkowe 40 euro od dłużnika

Podstawa prawna

Uprawnienie dotyczy transakcji zawartych od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 28 kwietnia 2013 r. i wynika z art. 10 Ustawy, który stanowi:

 1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

 2. Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

 3. Uprawnienie do kwoty, o której mowa w ust. 1, przysługuje od transakcji handlowej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 pkt 2.

 

Powyższe oznacza, że z chwilą bezskutecznego upływu terminu zapłaty, wynikającego np. z faktury, przedsiębiorca może domagać się od kontrahenta pozostającego w zwłoce:

 1. należności głównej
 2. odsetek liczonych od należności głównej od dnia następującego po terminie zapłaty do dnia zapłaty
 3. oraz zryczałtowanej kwoty 40 euro
Komu i po spełnieniu jakich warunków?

Warunki skorzystania z powyższego uprawnienia:

 1. zarówno wierzyciel jak i dłużnik są przedsiębiorcami w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 2. należność wynika z transakcji handlowej tj. odpłatnej dostawy towaru lub odpłatnego świadczenia usługi, dokonywanych w związku z wykonywaną przez strony umowy działalnością gospodarczą.
 3. wierzyciel spełnił swoje świadczenie wobec dłużnika i nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

Podkreślić należy, że kwota 40 euro stanowi ryczałt, a zatem nie dotyczy rzeczywistych kosztów odzyskiwania należności. Jeżeli faktycznie poniesione koszty są wyższe, wierzyciel może domagać się ich zasądzenia ponad kwotę ryczałtu (art. 10 Ustawy). Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 grudnia 2015 roku (III CZP 94/15) orzekając, że rekompensata w wysokości 40 euro przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione.

Wzywać do zapłaty?

Z przepisu art. 10 ust. 1 Ustawy wynika, że dodatkowe 40 euro od dłużnika należy się w związku z upływem terminu płatności i „bez wezwania”. Oznacza to, że w razie ewentualnego postępowania sądowego wierzyciel winien jest wykazać przed sądem jedynie fakt opóźnienia w zapłacie, aby roszczenie dotyczące rekompensaty zostało uznane za zasadne.

Jednakże w przypadku dochodzenia zwrotu kosztów windykacji przekraczających 40 euro, należy wezwać dłużnika do ich zapłaty na zasadach ogólnych wyrażonych w art. 455 k.c., co potwierdził Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 12 maja 2016 r. (I ACa 110/16):

Przepis art. 10 ust 2 nie zdejmuje z wierzyciela obowiązku wezwania dłużnika do spełnienia świadczenia. Jeżeli więc koszty windykacyjne przekroczą równowartość 40 euro wierzyciel zobowiązany jest zgodnie z treścią art. 455 k.c. wezwać dłużnika do zapłaty”.

Od każdej umowy, czy każdej faktury?

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 10 Ustawy, równowartość kwoty 40 euro przysługująca wierzycielowi z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności może być naliczona od transakcji handlowej. Należy przez to rozumieć, że wierzycielowi przysługuje jedno roszczenie o zapłatę przez dłużnika równowartości 40 euro w odniesieniu do jednej umowy, niezależnie od tego jaką liczbę faktur wystawił.

Wyjątkowo można jednak naliczyć 40 euro od każdej faktury w przypadku istnienia w treści umowy handlowej wyraźnego postanowienia, że zapłata następować będzie częściami, rekompensata przysługuje wówczas odrębnie od każdej niezapłaconej części. Wynika to z obecnego brzmienia art. 11 Ustawy. W takiej sytuacji wierzyciel, wystawiając kilka faktur w odniesieniu do poszczególnych części świadczenia, może naliczyć więcej niż jedną rekompensatę. Podobnie w przypadku tak zwanych umów ciągłych, gdy należność pieniężna  powstaje okresowo.

Podsumowanie

Zdecydowanie warto korzystać z uprawnienia do zryczałtowanej rekompensaty kosztów odzyskiwania należności i wnioskować o dodatkowe 40 euro od dłużnika. Z kolei w przypadku dochodzenia należności na drodze sądowej należy zaliczać dochodzoną obok roszczenia głównego rekompensatę w wysokości 40 euro (lub jej wielokrotność) do wartości przedmiotu sporu. Uprawnienie to ma nie tylko stanowić dla wierzycieli łatwą do dochodzenia rekompensatę prowadzonej windykacji, ale również mobilizować dłużników do dokonywania terminowej zapłaty należności.

Tłumaczenie dokumentów unijnych – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W kierunku Unii Europejskiej

Połączenie w pracy zawodowej języka hiszpańskiego i prawa wyszło mi zupełnie naturalnie. Nie wyobrażam sobie tłumaczenia literatury, czy nie daj Boże poezji. Wierzę w spójność, jeśli czegoś mówiąc kolokwialnie nie czuję, to zwyczajnie się za to nie biorę. Dlatego nie tykam chociażby tekstów medycznych, a kocham teksty prawnicze. To ostatnie należy rozumieć tak szeroko, jak szerokie i różnorodne jest prawo… prawo polskie, prawo hiszpańskie, prawo wszystkich krajów hiszpańskojęzycznych, prawo międzynarodowe, w tym prawo unijne.

Specjalizacja w prawie europejskim nie wzięła się znikąd. Od zawsze ciągnęło mnie do tematów transgranicznych, międzynarodowych i ponadpaństwowych. Pracę magisterską w ramach studiów filologicznych napisałam o hiszpańskim języku prawnym i prawniczym. Pracą magisterską na prawie znów zahaczyłam o Hiszpanię, analizując temat kognicji hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego i współpracy europejskich trybunałów konstytucyjnych z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tu dochodzimy do momentu, w którym zamarzyłam tłumaczyć dla instytucji europejskich.

Tłumaczenie dokumentów unijnych

Niecały rok później – wczoraj – odebrałam wiadomość z wynikami przetargu. Będę tłumaczyć dla Unii Europejskiej, będę tłumaczyć dla Trybunału Sprawiedliwości UE! Ja, Monika Gaik, podpisuję kontrakt na tłumaczenia z TSUE! Trochę nie wierzę 😉

logo TSUE

 

Radość ogromna nie tylko dlatego, że wpisuje się w zakres moich zainteresowań. Cieszę się przede wszystkim z tego, że jakość moich tłumaczeń satysfakcjonuje tych największych i najbardziej wymagających. Bo jeśli o przetarg dla TSUE chodzi to w nim zdecydowanie rządzi kryterium jakości – 60%. Dopiero na drugim miejscu znajduje się kryterium ceny. Jakość, jakość, jeszcze raz jakość, tego sobie i wszystkim tłumaczom życzę.

 

tłumaczenie dokumentów unijnych Monika Gaik

 

Ile kosztuje tłumaczenie?

Aby móc odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje tłumaczenie, należy zastanowić się najpierw, co właściwie składa się na jego cenę i za co tak naprawdę płaci klient.

Ile kosztuje tłumaczenie pisemne?

Zacznijmy od słowa „strona”. W przypadku jakiegokolwiek tłumaczenia strona tłumaczenia to przyjęta ilość znaków przetłumaczonego tekstu, wliczając spacje. Strona tłumaczenia nie ma zatem nic wspólnego z rozmiarem kartki papieru, nie jest to przede wszystkim strona A4, choć wiele osób utożsamia stronę tłumaczenia ze stroną programu Word.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi zazwyczaj 1800 znaków ze spacjami (zzs). To mniej więcej 3/4 strony ciągłego tekstu w przywołanym Wordzie. Są jednak biura tłumaczeń i tłumacze, którzy rozliczają się za 1600 zzs. Dlaczego warto zwracać na to uwagę, zobrazowała kiedyś w cudowny sposób Agnieszka Klicińska (www.magatranslations.pl):

Załóżmy, że klient prosi o podanie ceny za 1 stronę tłumaczenia dokumentu, w którym jest 65 000 znaków. Ten dokument będzie miał 36 stron (1 strona = 1800 znaków) u tłumacza A lub 41 stron (1 strona = 1600) u tłumacza B. Pierwszy tłumacz zaproponuje 40 zł brutto za przetłumaczenie 1 strony, a drugi tłumacz zaproponuje 35 zł brutto. W obu przypadkach koszt tłumaczenia będzie taki sam: 40 zł x 36 stron = 1440 zł, 35 zł x 41 stron = 1440 zł. Różnicy w koszcie tłumaczenia nie ma żadnej, ale zlecenie wygrywa ten, który zaproponował „tańsze” tłumaczenie za 1 stronę.

Źródło: https://klicinska.wordpress.com/

 

Strona tłumaczenia poświadczonego, zwanego potocznie „przysięgłym” to jeszcze inna historia. Jednostką rozliczeniową za tłumaczenie poświadczone jest bowiem 1125 zzs. Podstawę prawną do jej stosowania stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Jak wygląda taka strona możecie sprawdzić poniżej:

1125 znaków ze spacjami

Źródło: http://www.przeklad.com.pl/strona_wzorcowa.pdf

Znamy liczbę stron i co dalej?

Znając liczbę stron rozliczeniowych, tłumacz będzie w stanie określić termin wykonania tłumaczenia. Każdy z nas wie, ile stron dziennie jest w stanie przetłumaczyć i jakie ma w danym momencie obłożenie. Ponadto, tłumaczenie pilne (potrzebne „na wczoraj” lub ASAP), które wymaga większej liczby stron, czyli również godzin pracy danego dnia, traktowane jest jako tzw. ekspres, a jego cena może wzrosnąć odpowiednio o 50%-100% standardowej stawki za stronę. Na szybkość tłumaczenia ma z kolei wpływ jego kierunek, tzn. fakt, czy tłumaczenie odbywa się na język polski, czy na język obcy. Zazwyczaj szybciej tłumaczy się na język ojczysty.

Kolejnymi ważnymi elementami wyceny tłumaczenia, o ile nie kluczowymi, są tematyka tekstu i stopień języka specjalistycznego. Nikomu nie trzeba chyba wyjaśniać, że łatwiej przetłumaczyć tekst z zakresu języka ogólnego, niż orzeczenie sądu, czy kartę medyczną. Naturalnym jest zatem, że aby móc tłumaczyć teksty specjalistyczne, tłumacz musiał nabyć wcześniej stosowną wiedzę z zakresu medycyny, prawa, techniczną, itp. Jego wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie będą zatem podstawą do podniesienia ceny usług.

Reasumując, cena każdego tłumaczenia pisemnego zależy od:

 • liczby stron rozliczeniowych (znaków)
 • kierunku tłumaczenia (tłumaczenie na język polski, czy na język obcy)
 • terminu jego realizacji
 • tematyki tłumaczenia i poziomu języka specjalistycznego
 • formatu dokumentu (dokument nieedytowalny, pismo odręczne)
 • doświadczenie i stopień wyspecjalizowania tłumacza

 

Dlaczego te spacje są takie drogie?

Chyba nie znam tłumacza, który w swojej karierze nigdy nie usłyszał pytania o spacje właśnie. Bo te znaki i spacje to faktycznie jakaś abstrakcja. Jak to płacić za przestrzeń między słowami? Nie znam drugiego kraju, w którym klient płaci za znaki i SPACJE. Zachód rozlicza się za słowa lub strony. Ale nie, my będziemy wyjątkowi, będziemy klientom liczyć spacje, a co! 😉 Co sprytniejszy zapyta w tym miejscu „Psze Pani a można bes spacji?” Można! Poniżej Pana tłumaczenie:

Unadelasformasdeobtenerinformaciónregistralessolicitarunanotasimple

„A spacje?”

Kurtyna.

 

Ile kosztuje tłumaczenie ustne?

Na to pytanie pytanie najlepiej odpowiedzieli koledzy z Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych. Na poniższej infografice widać jak na dłoni, ile składników składa się na cenę tłumaczenia ustnego.

Ile kosztuje tłumaczenie ustne?

Źródło: http://pstk.org.pl/

Cena tłumaczenia ustnego zależy również od:

 • liczby godzin/bloków tłumaczeniowych (1 blok = 4 h)
 • kierunku tłumaczenia (tłumaczenie na język polski, czy na język obcy)
 • tematyki tłumaczenia i poziomu języka specjalistycznego
 • rodzaju tłumaczenia ustnego (symultaniczne, konsekutywne, szeptanka, itp.)
– To w końcu ile kosztuje tłumaczenie?
– To zależy 🙂

Międzynarodowy Dzień Tłumacza 2017

Hieronimki 2017

Międzynarodowy Dzień Tłumacza obchodzimy 30 września w dniu wspomnienia św. Hieronima, tłumacza Biblii uznawanego za patrona tłumaczy. Dzień tłumacza był propagowany przez FIT-IFT (fr. Fédération internationale des traducteurs, ang. International Federation of Translators), Międzynarodową Federację Tłumaczy, od momentu jej utworzenia w 1953 r. W roku 1991 FIT podjęła inicjatywę w celu oficjalnego uznania Międzynarodowego Dnia Tłumacza, aby w ten sposób wyrazić solidarność branży tłumaczeniowej na całym świecie i zwrócić uwagę na zawód tłumacza w różnych krajach (niekoniecznie wywodzących się z tradycji chrześcijańskiej). Międzynarodowy Dzień Tłumacza jest okazją do wyrażenia dumy z wykonywania zawodu, którego ranga jest coraz istotniejsza w erze postępującej globalizacji.

Świętujemy z Agnieszka Chęcińska – make it clear

Konferencja Tłumaczy 2017

Chyba nie ma lepszego sposobu na spędzenie Dnia Tłumacza inaczej, niż na spotkaniu branżowym z osobami, które rozumieją potrzeby i wyzwania stojące przed branżą, a zatem również przed każdym z tłumaczy. Konferencja Tłumaczy 2017 była jasnym sygnałem sprzeciwu dla takich haseł, jak „tłumaczy za chwilę zastąpią maszyny”, „jakość tłumaczeń nikogo nie obchodzi”, „stawki spadają”.Konferencja Tłumaczy 2017

Międzynarodowy Dzień Tłumacza był okazją, aby nie tylko docenić pracę tłumaczy i to, co stanowi o wartości tłumaczeń. Pozwolił również nawiązać dialog pomiędzy tłumaczami freelancerami, biurami tłumaczeń i stowarzyszeniami tłumaczy, czyli wszystkimi grupami, które tę branżę budują. Fakty są natomiast takie, że branża tłumaczeniowa nigdy w historii nie znaczyła tak wiele. Tłumaczenia zyskują coraz istotniejsze miejsce w świecie. Coraz więcej firm traktuje jako biznesową oczywistość komunikowanie się wielu językach, a technologie tłumaczeniowe sięgają do najnowocześniejszych osiągnięć branży IT. Oczywiście żadna branża nie jest wolna od problemów, ale to w świecie tłumaczeń (i lokalizacji) od wielu lat mamy do czynienia ze stałym wzrostem. Niemal co roku pojawiają się nowe usługi, które sprawiają, że tłumaczenia są wyznacznikiem zbliżania do siebie ludzi z całego świata i prawdziwie globalnego rynku.

 

crème de la crème

Powiedzieć, że „super”,  „wow”,  „niesamowicie”, to wszystko za mało. A profesor tak pięknie mówił o wartościowaniu w języku polskim… „Piękne przeżycie” – nadal mało. Nie tylko bowiem piękne słowa padały, ale również mądre i dobre. Nie opowiem, nie potrafię, nie znam takich słów, które są w stanie opisać wrażenie, pod jakim pozostaję nadal. Wiem tylko, że po konferencji nie było już co sprzątać. Prof. Bralczyk „pozamiatał”, prawda? 😉

Konferencja Tłumaczy 2017 - prof.Bralczyk

fot. Tomasz Zarzycki

Międzynarodowy Dzień Tłumacza - Konferencja Tłumaczy 2017

fot. Tomasz Zarzycki

Networking

Nieodłącznym elementem wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych jest oczywiście networking. To niesamowite, jak różne specjalizacje i zainteresowania mają tłumacze. Jak jesteśmy jednocześnie podobni i różni w tym co robimy. Przede wszystkim niesamowite jest jednak to, jak potrafimy się wzajemnie wspierać i wspólnie budować branżę tłumaczeniową. Budowanie świadomości czy to klientów, czy innych branż zaczyna się bowiem od uświadomienia sobie własnej wartości na rynku oraz wartości naszej pracy dla międzykulturowej komunikacji.

Międzynarodowy Dzień Tłumacza - networking

fot. Tomasz Zarzycki

Międzynarodowy Dzień Tłumacza - networking

fot. Tomasz Zarzycki

Egzamin ustny na tłumacza przysięgłego – przykładowe teksty

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego

 

Egzamin ustny na tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego

 

Kandydaci na tłumaczy przysięgłych powinni zapoznać się z wykazem literatury dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych zamieszczonym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W listopadzie 2016 r. na stronie Ministerstwa pojawiła się również zakładka „Przykładowe teksty egzaminacyjne”:

 

PRZYKŁADOWE TEKSTY EGZAMINACYJNE NA STRONIE MINISTERSTWA

Zabrakło w niej jednak przykładowych tekstów z jednego z najpopularniejszych wśród zdających – języka hiszpańskiego. Osoby myślące o egzaminie na tłumacza przysięgłego tego właśnie języka znajdą poniżej teksty, które pojawiły się na zeszłorocznym egzaminie pisemnym:

 

PDF: PRZYKŁADOWY EGZAMIN USTNY NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

 1. Artykuł „Pielęgniarki: zawód na wymarciu” – fragmenty

„W 2020 r. w UE zabraknie ponad milion pielęgniarek, w Polsce za osiem lat co czwarta

odejdzie na emeryturę. To fatalna wiadomość dla starzejącej się Polski i całej Europy. Ale pomysłu, jak to powstrzymać, nie ma.

W miniony wtorek od łóżek pacjentów odeszły pielęgniarki warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Chcą wyższych pensji i zwiększenia liczebności personelu.

Rosnącym wymaganiom zawodowym (m.in. wymóg wyższego wykształcenia) wcale nie towarzyszył awans finansowy. Do zawodu nie garnęli się więc młodzi. Na studia jest mniej chętnych, niż limity przyjęć. Efekt? taniej niż 35 lat ma tylko około 10 proc. pielęgniarek, powyżej „pięćdziesiątki” jest za to prawie co druga. W 2008 r. statystyczna „siostra” miała 44 lata, w 2014 r. już 48.

W sumie zawód ten wykonuje nieco ponad 280 tys. osób, ale „do obsługi” kraju wielkości Polski to zdecydowanie za mało. Na tysiąc Polaków przypada statystycznie 5,4 zatrudnionej 3 pielęgniarki. W Europie gorzej jest tylko w Bułgarii, dużo lepiej natomiast w Czechach czy na Węgrzech.

Na dodatek do 2022 roku ponad 28% pielęgniarek odejdzie na emeryturę, a rodakom zostanie tylko hasło – Polaku, lecz się sam. Zwłaszcza, że jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się krajów w UE. Jeszcze w 1990 r. 65 lat miał co dziesiąty z nas. Teraz już co siódmy, a za 40 lat w tym wieku będzie już co trzeci Polak.”

 

Całość dostępna: http://next.gazeta.pl/next/7,151244,20159759,pielegniarki-zawod-na-wymarciu.html

 

  2Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – akt notarialny

AKT NOTARIALNY

Dnia 15 maja 2017 roku przede mną, notariuszem Janem Kowalskim, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Kolorowej 40 stawili się:

 1. a) Krystyna Nowak, córka Jana i Marii, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Miłej17/5, legitymująca się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Warszawy seria i nr AFB 483804, PESEL 65021515784 oraz
 2. b) Tomasz Kwiecień, syn Piotra i Anny, zamieszkały w Warszawye przy ulicy Kamiennej 3/2, legitymujący się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Warszawy seria i nr ABC 184754, PESEL 700818 Tożsamość Stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych Stawających, których serie i numery zostały powołane przy ich nazwiskach.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Stawąjący oświadczają, że zawiązują niniejszym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
 • Spółka prowadzi działalność pod firmą „VANDEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Siedzibą Spółki jest Sopot.
 • Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
 • Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Realizacja projektów budowlanych 2. Przygotowanie terenu pod budowę 3. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

 

 1. Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych Hiszpanii – fragmenty

«[Señoras, señores…]

Quiero empezar este acto agradeciendo la presencia entre nosotros de las víctimas del terrorismo y de los representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, de España y de otros lugares.

Si me lo permiten, quiero en primer lugar rendir hoy especial tributo a las víctimas del atentado que ayer tuvo lugar en el centro de Estambul.

Decía Marco Aurelio que la mejor venganza contra quienes causan el mal es no ser como ellos. Aquí no hay dudas, no hay grises. Los terroristas son el mal, la oscuridad. Las víctimas son, sois, el bien, sois la luz que no han conseguido extinguir y que nos ilumina. Y para que esa luz no se extinga, tenemos un deber de memoria. En las memorias de las víctimas, en la valentía y la fuerza de sus familiares, encontramos los ejemplos con los que podemos construir el mensaje de justicia, el relato de vida, de libertad y de esperanza que debemos oponer al relato de muerte, de opresión y de totalitarismo que los terroristas nos pretenden imponer.

Por eso estamos aquí. Queremos que la voz de las víctimas llegue a toda la sociedad y resuene en todos los rincones del mundo. Lo queremos porque su voz es la más autorizada para deslegitimar el discurso terrorista.»

 

Całość dostępna:

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/20160608_INTERVENCI%C3%93N-MAEC-ACTO-VICTIMAS-MADRID.pdf

 

 1. Pouczenie o prawach i obowiązkach zatrzymanego – fragmenty

 «Tiene usted derecho a hablar confidencialmente con un abogado, que es independiente de la policía. Diríjase a la policía si necesita ayuda para ponerse en contacto con un abogado; la policía le ayudará. En algunos casos, la asistencia puede ser gratuita. Solicite más información a la policía.

Tiene derecho a conocer las razones de su detención o privación de libertad y los hechos que se sospecha ha cometido o de los que se le acusa.

Si no habla o no entiende la lengua de la policía o de otras autoridades competentes, tiene derecho a la asistencia de un intérprete gratuitamente. El intérprete puede ayudarle a hablar con su abogado y está obligado a mantener en secreto el contenido de esa comunicación. Tiene derecho a la traducción de, como mínimo, los pasajes pertinentes de los documentos esenciales, incluida toda orden de un juez que permita su detención o privación de libertad, toda acusación o auto de procesamiento y toda sentencia. En determinadas circunstancias, puede recibir una traducción o un resumen orales.

En el momento de la detención o privación de libertad, usted (o su abogado) tiene derecho a acceder a los documentos esenciales que necesita para impugnar la detención o privación de libertad. Si el caso llega a un tribunal, usted (o su abogado) tendrá derecho a acceder a las pruebas materiales favorables o desfavorables.»

 

Całość dostępna: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-575_es.htm

 

Przykładowe teksty z egzaminu pisemnego na tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego znajdziesz tutaj.

Tłumaczenia prawnicze – nieletni, małoletni i młodociany

Tłumaczenia prawnicze są o tyle trudniejsze, że w odróżnieniu od chociażby tłumaczeń z zakresu języka ogólnego, w języku prawnym i języku prawniczym brak jest synonimii. Dlatego bardzo ważne jest, aby przy okazji tłumaczeń prawniczych, zachować jak największą precyzję stosowanej terminologii. Przykładem terminów, które często używane są błędnie przez tłumaczy wykonujących tłumaczenia prawnicze z języka obcego na język polski są „nieletni”, „małoletni” i „młodociany”. W języku prawnym i prawniczym pojęcia te różnią się od siebie znacząco w zależności od gałęzi prawa, w której występują.

sensu stricto tłumaczenia prawnicze

Prawo karne

Na gruncie prawa karnego odpowiedzialność karna nieletnich uregulowana jest dwutorowo. Kodeks karny stanowi w art. 10 kk, że „nieletnim” jest osoba, która nie ukończyła 17 roku życia (niezależnie od tego, czy jest pełnoletnia, czy nie). Z kolei Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich nie posługuje się jednolitym pojęciem „nieletniego”. Obejmuje bowiem swoim zakresem trzy kategorie osób:

 1. w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji nieletnim jest osoba do 18 roku życia, przy czym dolna granica wieku nie jest określona;
 2. w sprawach o popełnienie czynu karalnego nieletnim jest osoba między 13 a 17 rokiem życia (osoba, która popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 roku życia odpowiada jak dorosły);
 3. w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych (orzeczonych wcześniej w stosunku do osób opisanych w pkt a i b) – do ukończenia 21 lat życia.

Termin „małoletni” występuje w prawie karnym w pewnych kontekstach, np. w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (sprzedaż narkotyków małoletniemu jest kwalifikowaną postacią przestępstwa) oraz we fragmentach kodeksu karnego dotyczących, np. obcowania płciowego, przestępstwa uprowadzenia małoletniego. Sens tego terminu pozostaje jednak w tych znaczeniach sensem prawa cywilnego, nie dotyczy on bowiem sprawcy czynu.

„Młodociany” to także pojęcie prawa karnego i oznacza sprawcę czynu zabronionego, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat.

Prawo cywilne

„Małoletni” to pojęcie prawa cywilnego. Art. 10§1 Kodeksu cywilnego mówi, że „pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście”. A zatem a contrario „małoletnim” jest osoba poniżej osiemnastego roku życia, a tym samym nie ma jeszcze pełnej zdolności do czynności prawnych.

Ten sam artykuł w §2 zwraca uwagę, że „przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletniość. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.” Tym samym młody człowiek, któremu sąd opiekuńczy zezwolił na zawarcie związku małżeńskiego staje się pełnoletni i zyskuje zdolność do czynności prawnych, z których korzystają „dorośli” obywatele.

Tłumaczenia prawnicze z języka hiszpańskiego

Hiszpańskie prawo posługuje się wyłącznie terminem „menor de edad”, zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i karnego. Definicję terminu można wywieść a contrario z art. 12 hiszpańskiej konstytucji, który stanowi:

“Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.”

Na gruncie hiszpańskiego prawa karnego zagadnienie odpowiedzialności karnej osób, które nie ukończyły 18 roku życia reguluje Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Znając już rozróżnienie, jakiego dokonał polski ustawodawca, nazwę ww. ustawy należy tłumaczyć „Ustawa organiczna o odpowiedzialności karnej nieletnich”, jako że mamy do czynienia z ustawą regulującą odpowiedzialność sprawców czynów zabronionych poniżej 18 roku życia.

Tłumaczenia prawnicze w praktyce

Poniżej znajdują się przykłady zarówno z prawa karnego, jak i cywilnego, przypisane do prawidłowego tłumaczenia na język polski. Sprawdź, czy rozumiesz różnice, jeśli masz wątpliwości, chętnie odpowiem w komentarzu 🙂

MAŁOLETNI

 • Sustracción de menores
 • AGRESIÓN SEXUAL EN MENOR
 • VIOLACIÓN EN MENOR
 • CORRUPCIÓN DE MENORES
 • El que maltratare a una persona menor de edad
 • cuando la víctima fuere menor de dieciocho años de edad
 • GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES
 • La audiencia de los menores en los procesos de familia

NIELETNI

 • Responsabilidad Penal de los Menores
 • el autor menor de edad penal
 • El Ministerio Fiscal y el Juez de Menores
 • juez o tribunal de menores
 • Los menores serán responsables con arreglo a esta Ley
 • Detención de los menores.
 • Derechos de los menores internados

Internetowe rewolucje w Sensu Stricto Tłumaczenia Prawnicze

Internetowe rewolucje w Sensu Stricto Tłumaczenia Prawnicze

Internetowe rewolucje to projekt firmy Google, który wspiera działania przedsiębiorców w Internecie. W czerwcu miałam przyjemność spotkać się z doradcą „Internetowych rewolucji” i przejść małą metamorfozę strony internetowej. Nie sądziłam wtedy, że moja przygoda z firmą Google będzie miała dalszy ciąg…

Aktorką raczej nie będę, ale ten film to wspaniała przygoda, za którą serdecznie dziękuję firmie Google Polska, całej ekipie FILM FICTION oraz doradcy „Internetowych rewolucji” – pani Marlenie, która to zamieszanie sprowokowała. Dziękuję również WOW Cafe za pomoc w realizacji zdjęć i przepyszną kawę. Ok koniec czytania, zapraszam do oglądania 😉

 

Internetowe rewolucje w Twojej firmie

Nie wiesz co i jak publikować na swojej stronie internetowej, żeby stała się widoczna dla użytkowników wyszukiwarki Google? Nie wiesz jak dotrzeć do potencjalnych klientów? Piszesz posty, których nikt nie czyta? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz na spotkaniu z doradcą „Internetowych rewolucji”. Zdecydowanie polecam 🙂

Internetowe rewolucje - - tłumacz języka hiszpańskiego Monika Gaik

Mieszkanie w Hiszpanii – nowe czy z drugiej ręki?

O czym należy pamiętać decydując się na zakup

Przede wszystkim, należy wziąć pod uwagę szereg kosztów, które oprócz ceny samej nieruchomości, kupujący będzie musiał pokryć, aby nieruchomość nabyć. Koszty te będą różne w zależności od tego, czy zdecydujemy się na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym, czy na mieszkanie z drugiej ręki. Ich wysokość może osiągnąć nawet 15% wartości nieruchomości, dlatego warto uświadomić sobie, ile, komu i za co będziemy musieli zapłacić za nasze mieszkanie w Hiszpanii.

Mieszkanie w Hiszpanii - nowe czy z drugiej ręki?

Mieszkanie w Hiszpanii – podatek podatkowi nie równy

Najważniejszą różnicę stanowić będzie rodzaj i wysokość podatku, któremu podlega przeniesienie prawa własności nieruchomości. Przyjrzyjmy się zatem, jaki podatkom będzie podlegało mieszkanie w Hiszpanii, w zależności od tego, czy zdecydujemy się na nowe, czy na mieszkanie na rynku wtórnym:

 

Rodzaj podatku Mieszkanie nowe Mieszkanie z drugiej ręki
Podatek VAT 10% nie podlega
Podatek od czynności prawnych od 0,5% do 1,5% nie podlega
Podatek od przeniesienia własności nie podlega od 4% do 10%

Przyjmując za przykład nieruchomość o wartości 200 000 EUR, możemy łatwo policzyć, że różnica w wysokości samego tylko podatku może być dość znacząca. W przypadku mieszkania na rynku pierwotnym całość podatków waha się między 21 000 a 23 000 EUR. Z kolei zakup mieszkania z drugiej ręki obciążony jest podatkiem, którego wysokość wynosi  między  12 000 a 20000 EUR, a jego wysokość zależy od tego, w której wspólnocie autonomicznej położona jest nieruchomość.

Pozostałe koszty

Wysokość pozostałych opłat jest identyczna bez względu na to, czy zdecydujemy się na zakup na rynku pierwotnym, czy wtórnym:

 • Notariusz – 450 EUR według oficjalnego cennika opłat notarialnych.  Opłata jest stała na terenie całej Hiszpanii, pokrywa cenę sporządzenia aktu notarialnego. Cena może się jednak różnić w zależności od liczby wnioskowanych wypisów aktu notarialnego, a także od objętości aktu tj. tego, czy oprócz nieruchomości nabywamy miejsce postojowe w garażu, komórkę, itp.

Kupujący będzie zobowiązany uiścić całość opłat notarialnych, jeżeli umówił się tak ze sprzedającym. Zgodnie z zasadą swobody umów, strony mogą jednak podzielić koszty i ustalić, np. że sprzedający pokrywa koszt sporządzenia aktu, a kupujący płaci za wydane wypisy.

Klient ma prawo wybrać dowolnego notariusza.

 • Tłumacz przysięgły – 150 – 300 EUR.  
 • Wpis do księgi wieczystej (w Hiszpanii wpisu dokonujemy w Registro de la Propiedad) – 224 EUR, opłata ta jest stała na terenie całej Hiszpanii. Choć dokonanie wpisu w księdze wieczystej nieruchomości nie jest obowiązkowe, to zdecydowanie należy go dokonać dla uzyskania potwierdzenia nabycia prawa własności, a co za tym idzie, pewnej sytuacji prawnej nieruchomości. Opłata ta może jednak wzrosnąć do 350 EUR, jeżeli dodamy do opłaty od wpisu opłaty za dodatkowe czynności. Należy do nich np. przekazywanie zawiadomień między notariuszem a Wydziałem Ksiąg Wieczystych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wydanie odpisu księgi wieczystej, itp.
Koszty całkowite

Zakup mieszkania w Hiszpanii generuje dodatkowe koszty rzędu 21 000 -24 000 EUR w przypadku nowego mieszkania oraz 14 000 -24 000 EUR w przypadku mieszkania z drugiej ręki. Z powyższego wynika, że koszty te mogą, ale nie muszą się wcale różnić. Głównym czynnikiem, który ma wpływ na cenę mieszkań w Hiszpanii jest zatem położenie nieruchomości.

Ponadto, koszty mogą wzrosnąć jeśli  skorzystamy z usług agencji nieruchomości, firm pośredniczących lub zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Bardzo ważne jest…

aby żądać od notariusza, urzędnika ksiąg wieczystych, agencji nieruchomości i wszystkich firm pośredniczących wydania oryginału faktur, a także potwierdzenia zapłaty podatków. Dzięki temu wiemy, ile płacimy za każdą z usług. Ponadto w przypadku notariusza i urzędnika KW, przysługuje nam zażalenie na podstawę i wysokość naliczonej przez nich opłaty.

*Stan na rok 2016.

Źródła:

https://economia.elpais.com/economia/2016/02/05/actualidad/1454683963_136251.html

http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notario/que-cuesta

http://www.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?uuid=7ce87132-ac34-4475-a5be-e70137206086&groupId=10218

Wpisz swój adres e-mail aby móc pobrać zasób