Monika Stawasz – Tłumacz języka hiszpańskiego

Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

Serdecznie informujemy, że wraz z tekstami do tłumaczenia powierzają nam Państwo swoje dane osobowe. Ich bezpieczeństwo to dla nas bezwzględny priorytet, dlatego przekazujemy Państwu niniejszą politykę prywatności, a w niej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane jako „Rozporządzenie” lub „RODO”) oraz wydana na jego podstawie ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Obie regulacje tworzą znowelizowany system ochrony danych osobowy, który zastępuje dotychczas obowiązującą w Polsce ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej lub pozwalające jednoznacznie zidentyfikować tę osobę (ustalić jej tożsamość). Mogą to być zarówno dane tekstowe, ale również dane biometryczne (np. odciski palców), wizerunek osoby (np. zdjęcia, video) i inne. W każdym przypadku, w którym na podstawie danych możemy ustalić tożsamości osoby, mamy do czynienia z danymi osobowymi i jednocześnie powiązaną z nimi osobą, której te dane dotyczą.

Nowe prawo kładzie duży nacisk na przejrzystość zasad przetwarzania danych, między innymi poprzez spełnienie przez Administratora danych obowiązków informacyjnych względem osoby, której dane dotyczą.

Dążąc do zapewnienia przejrzystości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również zapewnienia zgodności z postanowieniami RODO informujemy, że Monika Gaik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Sensu Stricto Monika Gaik”, zamieszkała w Łodzi, przetwarza Państwa dane osobowe, będąc jednocześnie ich Administratorem.

Niniejszy dokument został opracowany w taki sposób, aby znaleźli Państwo w nim wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie (RODO) dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Sensu Stricto Monika Gaik

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny Administratora danych

Kto jest Administratorem moich danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Monika Gaik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Sensu Stricto Monika Gaik”, zamieszkała w Łodzi (90-364), przy ul. Tylna 3C/16, NIP: 7722340803.
Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi? Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem danych osobowych, mogą to zrobić:

1. drogą e-mailową pod adresem: monika.gaik@sensustricto.eu

lub

2. pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem:

Sensu Stricto Monika Gaik
ul. Tylna 3C/16
90-364 Łódź
dopisek: dane osobowe

W jakich sytuacjach przetwarzacie moje dane osobowe? Przetwarzamy Państwa dane osobowe zawsze wtedy, gdy:

 • składają Państwo zamówienia na usługę tłumaczeniową (przez usługę tłumaczeniową rozumiemy tłumaczenie, tłumaczenie z weryfikacją, tłumaczenie z korektą natywną, tłumaczenie uwierzytelnione, tłumaczenie ustne, weryfikacja/korekta tekstu),
 • realizują Państwo usługi tłumaczeniowe,
 • podczas rozmów telefonicznych z zespołem Sensu Stricto Monika Gaik
 • w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Państwa danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa, w tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Czy muszę podawać moje dane? Podanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre z Państwa danych mogą być niezbędne do wykonania przez nas usługi tłumaczeniowej.

Niektóre Państwa dane są niezbędne, abyśmy mogli spełnić wymagania określone przepisami prawa, o których mowa poniżej.

Jakie dane przetwarzacie? Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zbierane. W zależności od rodzaju aktywności zakres danych może być odmienny jeżeli:

 1. przekazują nam Państwo zlecenia tłumaczeniowe przetwarzamy Państwa dane, m.in. imię i nazwisko, telefon, adres oraz adres e-mail;
 2. realizują Państwo zlecenia tłumaczeniowe;
 3. korzystają Państwo z naszej strony internetowej, wówczas przetwarzamy dane o Państwa lokalizacji, adresie IP, wykorzystywanej przeglądarce, Państwa zachowaniach (na przykład które strony odwiedzacie) w tym danych odczytanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii. Państwa danych używamy w celach, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Wykorzystanie ich pozwala też zapewnić Państwu maksymalną wygodę poprzez zapamiętanie preferencji i ustawień na naszych stronach;
 4. komunikujemy się z Państwem drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (po wcześniejszym wyrażeniu przez Państwa zgody na taką komunikację) wówczas (w zależności od formy komunikacji) przetwarzamy takie dane jak: imię, numer telefonu, adres e-mail.
W jakim celu przetwarzacie moje dane? Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań na Państwa żądanie (np. odpowiedź na zapytanie lub żądanie), w celu świadczenia usługi, w tym obsługi ewentualnych skarg, czy dochodzenia należności wynikających z zawartych umów.

Przetwarzanie niektórych Państwa danych osobowych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom.

Państwa dane przetwarzamy również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, między innymi w celu monitorowania aktywności na stronie internetowej (m.in. za pomocą plików cookies i wykorzystywanych przez nas narzędzi).

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Państwa dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Państwa o tym i poprosimy o zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane? Dane Osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia RODO dotyczącego danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

 • wyrażona przez Państwa zgoda, lub
 • rozpatrywanie Państwa wniosku lub żądania, lub
 • zawarcie i realizacja umowy, lub
 • realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub
 • spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Jak długo będziecie przetwarzać moje dane? Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 1. w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 2. jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu odwołania przez Państwa zgody,
 3. dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes. W szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Państwa dane możemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu,
 4. dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.
Kim są odbiorcy danych? Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Sensu Stricto Monika Gaik zleca wykonywanie takich czynności.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli spełniać ciążące na nas obowiązki i należycie wywiązywać się z obowiązujących przepisów prawa.

Przy wykonywaniu części zadań (m.in. niszczenia dokumentów, przechowywania danych, obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, obsługi prawnej, obsługi marketingowej, obsługi informatycznej) korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów. W uzasadnionych przypadkach otrzymają je od nas też odpowiednie władze.

W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w realizacji określonego celu na nasze zlecenie (na podstawie Umowy powierzenia danych), nadal pozostając Administratorem Państwa danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.

Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

 1. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby należycie wykonywać swoje obowiązki;
 2. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie w realizacji ściśle określonego celu (np. biuro księgowe, kancelaria prawna, firma informatyczna);
 3. innym odbiorcom danych (np. organom ścigania, bankom).
Czy i komu udostępniacie moje dane? Nie udostępniamy Państwa danych osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których:

 1. wyrazili Państwo dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Udzielona wcześniej zgoda może być w każdym momencie przez Państwa odwołana, w równie prosty sposób w jaki została złożona;
 2. udostępnienie jest konieczne w celu realizacji umowy lub świadczenia usługi;

W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania).

Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Państwa danych.

Czy korzystamy z plików cookies i podobnych technologii? Stosujemy na stronach internetowych pliki cookies i inne technologie identyfikacyjne w swoich aplikacjach, witrynach internetowych, wiadomościach e-mail oraz reklamach internetowych w celach opisanych w tej polityce. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce lub na urządzeniu przez witryny internetowe, aplikacje, media internetowe i reklamy.

Stosujemy pliki cookies i podobne technologie w następujących celach:

 • zapamiętywanie preferencji i ustawień użytkownika;
 • ustalanie popularności treści;
 • prowadzenie kampanii reklamowych i pomiar ich skuteczności;
 • analizowanie ruchu i trendów w witrynach internetowych, ogólne zrozumienie zachowań w Internecie i zainteresowań osób korzystających z naszych usług.

Możemy również zezwalać innym na świadczenie nam usług pomiaru i analiz oglądalności, wyświetlanie reklam w naszym imieniu w całym Internecie oraz śledzenie i raportowanie wyników tych reklam. Podmioty te mogą stosować pliki cookies, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy SDK i inne technologie do identyfikacji urządzenia użytkownika, gdy odwiedza naszą witrynę lub korzysta z naszych usług oraz gdy odwiedza inne witryny internetowe i korzysta z innych usług internetowych.

Jak chronicie moje dane? Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Jakie są moje uprawnienia i w jaki sposób mogę z nich skorzystać? W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

 1. do informacji w zakresie przetwarzanych Państwa danych osobowych tzw. „obowiązek informacyjny” (zgodnie z art. 12 i 13 RODO),
 2. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 3. wniesienia żądania sprostowania Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych,
 4. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 5. prawo do wniesienia żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora (zgodnie z art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), jednakże prawo to nie ma charakteru bezwzględnego – tzn. mimo wniesienia sprzeciwu w dalszym ciągu będziemy mogli przetwarzać Państwa dane osobowe jeżeli wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dokonywanego na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw ten nie wymaga uzasadnienia ani warunków skuteczności – w takim wypadku nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. wniesienia żądania usunięcia Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) – tzw. „prawo do bycia zapominanym”,. Z tego prawa mogą Państwo skorzystać przykładowo, gdy:
 1. Sensu Stricto Monika Gaik przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem,
 2. złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 3. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Sensu Stricto Monika Gaik z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

Powyższe prawa mogą Państwo wykonać poprzez złożenie nam (Administratorowi danych) stosownego oświadczenia:

1. drogą e-mailową pod adresem: monika.gaik@sensustricto.eu

lub

2. pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem:

Sensu Stricto Monika Gaik
ul. Tylna 3C/16
90-364 Łódź
dopisek: dane osobowe

ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

Treści osób trzecich Pragniemy zwrócić uwagę, że od czasu do czasu zamieszczamy na stronie internetowej linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych. Nie możemy odpowiadać ani za zawartość tych stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim udostępnisz im swoje dane osobowe.
Jak aktualizujemy politykę prywatności? Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Państwa o nich drogą e-mailową. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie z naszych usług po takim powiadomieniu oznacza zgodę na aktualizacje niniejszej polityki.

Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności. Udostępniamy również do wglądu poprzednie wersje naszej polityki prywatności.