Monika Stawasz – Tłumacz języka hiszpańskiego

Hiszpańskie sądownictwo – juzgados i tribunales

hiszpańskie sądy - tłumacz języka hiszpańskiego Monika Gaik
Juzgados tribunales

Podstawowa różnica pomiędzy hiszpańskimi sądami juzgados tribunales sprowadza się do składu sędziów tj. liczby sędziów, która w danym sądzie orzeka.  Zgodnie z hiszpańskim prawem procesowym skład sądu może być jednoosobowy (w składzie orzekającym zasiada tylko jeden sędzia) lub kolegialny (złożony z większej liczby sędziów). Nie jest to jednak jedyna różnica. Co do zasady, juzgados tribunales rozstrzygają na różnych etapach postępowania i różne są też materie, które wchodzą w zakres ich orzecznictwa.

Los juzgados

Juzgado to sąd jednoosobowy, który orzeka w składzie jednego sędziego. Osoba sędziego lub sędziny sprawuje najwyższą funkcję w juzgado. Nie znaczy to jednak, że sędzia pracuje sam. Ma on do pomocy sekretarzy (secretarios judiciales) i pracowników sądu (oficiales), którzy odpowiadają za sprawy administracyjne. A zatem juzgado to sąd jednoosobowy, w którym tylko jeden sędzia orzeka i prowadzi postępowania.

W Hiszpanii najbardziej znane są juzgados de primera instancia, czyli sądy orzekające w pierwszej instancji w sprawach cywilych oraz juzgados de instrucción, do których należy postępowanie w sprawach karnych. Ponadto wyróżnić można juzgados de menores (sądy ds. małoletnich), juzgados de lo mercantil (sądy ds. gospodarczych), czy juzgados de violencia sobre la mujer (sądy ds. przemocy wobec kobiet).

Inną podstawową cechą juzgados jest fakt, że orzekają wyłącznie w pierwszej instancji. Jeśli strona nie zgadza się z orzeczonym przez ten sąd wyrokiem, może odwołać się do organu, który rozpatrzy sprawę w drugiej instancji.

Los tribunales

Tribunales to sądy, w których skład sędziowski jest kolegialny, czyli wieloosobowy. W skład sądu wchodzi kilku sędziów, którzy mają za zadanie rozstrzygać w sprawach, ale także egzekwować orzeczone wyroki.

Najbardziej znane hiszpańskie tribunales to Audiencias Provinciales (sądy okręgowe, orzekają w składzie trzech sędziów), a także Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas (wyższe sądy sprawiedliwości wspólnot autonomicznych), Tribunal Supremo (Sąd Najwyższy) i Tribunal Constitucional (Trybunał Konstytucyjny).

Tribunales co do zasady orzekają jako Salas lub Secciones, rozstrzygają sprawy w drugiej instancji lub decydują w sprawach szczególnie istotnych, które zostały im przez prawo procesowe przypisane. Wyjątek stanowią Audiencias Provinciales, które w określonych sprawach orzekają także w pierwszej instancji np. w drugim etapie zwykłego postępowania karnego (choć mowa o drugim etapie, jest to nadal pierwsza instancja postępowania).

Sędziów pracujących w tribunales określa się terminem magistrados.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz swój adres e-mail aby móc pobrać zasób