Monika Stawasz – Tłumacz języka hiszpańskiego

Tłumaczenia prawnicze – nieletni, małoletni i młodociany

Tłumaczenia prawnicze są o tyle trudniejsze, że w odróżnieniu od chociażby tłumaczeń z zakresu języka ogólnego, w języku prawnym i języku prawniczym brak jest synonimii. Dlatego bardzo ważne jest, aby przy okazji tłumaczeń prawniczych, zachować jak największą precyzję stosowanej terminologii. Przykładem terminów, które często używane są błędnie przez tłumaczy wykonujących tłumaczenia prawnicze z języka obcego na język polski są „nieletni”, „małoletni” i „młodociany”. W języku prawnym i prawniczym pojęcia te różnią się od siebie znacząco w zależności od gałęzi prawa, w której występują.

sensu stricto tłumaczenia prawnicze

Prawo karne

Na gruncie prawa karnego odpowiedzialność karna nieletnich uregulowana jest dwutorowo. Kodeks karny stanowi w art. 10 kk, że „nieletnim” jest osoba, która nie ukończyła 17 roku życia (niezależnie od tego, czy jest pełnoletnia, czy nie). Z kolei Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich nie posługuje się jednolitym pojęciem „nieletniego”. Obejmuje bowiem swoim zakresem trzy kategorie osób:

 1. w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji nieletnim jest osoba do 18 roku życia, przy czym dolna granica wieku nie jest określona;
 2. w sprawach o popełnienie czynu karalnego nieletnim jest osoba między 13 a 17 rokiem życia (osoba, która popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 roku życia odpowiada jak dorosły);
 3. w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych (orzeczonych wcześniej w stosunku do osób opisanych w pkt a i b) – do ukończenia 21 lat życia.

Termin „małoletni” występuje w prawie karnym w pewnych kontekstach, np. w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (sprzedaż narkotyków małoletniemu jest kwalifikowaną postacią przestępstwa) oraz we fragmentach kodeksu karnego dotyczących, np. obcowania płciowego, przestępstwa uprowadzenia małoletniego. Sens tego terminu pozostaje jednak w tych znaczeniach sensem prawa cywilnego, nie dotyczy on bowiem sprawcy czynu.

„Młodociany” to także pojęcie prawa karnego i oznacza sprawcę czynu zabronionego, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat.

Prawo cywilne

„Małoletni” to pojęcie prawa cywilnego. Art. 10§1 Kodeksu cywilnego mówi, że „pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście”. A zatem a contrario „małoletnim” jest osoba poniżej osiemnastego roku życia, a tym samym nie ma jeszcze pełnej zdolności do czynności prawnych.

Ten sam artykuł w §2 zwraca uwagę, że „przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletniość. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.” Tym samym młody człowiek, któremu sąd opiekuńczy zezwolił na zawarcie związku małżeńskiego staje się pełnoletni i zyskuje zdolność do czynności prawnych, z których korzystają „dorośli” obywatele.

Tłumaczenia prawnicze z języka hiszpańskiego

Hiszpańskie prawo posługuje się wyłącznie terminem „menor de edad”, zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i karnego. Definicję terminu można wywieść a contrario z art. 12 hiszpańskiej konstytucji, który stanowi:

“Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.”

Na gruncie hiszpańskiego prawa karnego zagadnienie odpowiedzialności karnej osób, które nie ukończyły 18 roku życia reguluje Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Znając już rozróżnienie, jakiego dokonał polski ustawodawca, nazwę ww. ustawy należy tłumaczyć „Ustawa organiczna o odpowiedzialności karnej nieletnich”, jako że mamy do czynienia z ustawą regulującą odpowiedzialność sprawców czynów zabronionych poniżej 18 roku życia.

Tłumaczenia prawnicze w praktyce

Poniżej znajdują się przykłady zarówno z prawa karnego, jak i cywilnego, przypisane do prawidłowego tłumaczenia na język polski. Sprawdź, czy rozumiesz różnice, jeśli masz wątpliwości, chętnie odpowiem w komentarzu 🙂

MAŁOLETNI

 • Sustracción de menores
 • AGRESIÓN SEXUAL EN MENOR
 • VIOLACIÓN EN MENOR
 • CORRUPCIÓN DE MENORES
 • El que maltratare a una persona menor de edad
 • cuando la víctima fuere menor de dieciocho años de edad
 • GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES
 • La audiencia de los menores en los procesos de familia

NIELETNI

 • Responsabilidad Penal de los Menores
 • el autor menor de edad penal
 • El Ministerio Fiscal y el Juez de Menores
 • juez o tribunal de menores
 • Los menores serán responsables con arreglo a esta Ley
 • Detención de los menores.
 • Derechos de los menores internados

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz swój adres e-mail aby móc pobrać zasób