Monika Stawasz – Tłumacz języka hiszpańskiego

Źródła prawa Unii Europejskiej – prawo pierwotne a prawo wtórne

źródła prawa UE  - tłumacz języka hiszpańskiego Monika Gaik

Na źródła prawa Unii Europejskiej składa się prawo konstytuujące Unię, czyli stanowione przez państwa członkowskie prawo pierwotne oraz prawo stanowione przez instytucje UE w ramach powierzonych im przez państwa członkowskie kompetencji, czyli prawo wtórne lub pochodne. Ponadto źródłami prawa unijnego są ogólne zasady prawa Unii oraz prawa podstawowe, a także umowy międzynarodowe zawarte przez Unię Europejską.

Prawo pierwotne

Prawo pierwotne stanowią Traktaty założycielskie wraz z załączonymi do nich protokołami, deklaracjami i aneksami, Traktaty je zmieniające, Traktaty akcesyjne, akty Rady lub Rady Europejskiej o charakterze konstytucyjnym, a także ogólne zasady prawa. Traktat o Unii Europejskiej (TUE) i Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) to obecnie najważniejsze źródła prawa pierwotnego. Do prawa pierwotnego należy również Karta Praw Podstawowych UE, której art. 6 ust. 1 TUE nadał od 1 grudnia 2009 r. moc prawną równą Traktatom założycielskim. Prawo pierwotne stanowione przez państwa członkowskie określa główne zasady funkcjonowania i cele Unii, ma charakter konstytucyjny oraz stanowi podstawę prawną działań instytucji i organów UE. Cechy tego prawa sytuują je na szczycie hierarchii źródeł prawa Unii, przede wszystkim w stosunku do prawa pochodnego stanowionego przez unijne instytucje, lecz także w stosunku do prawa krajowego państw członkowskich.

Prawo wtórne

Prawo wtórne stanowią różnego rodzaju akty instytucji Unii Europejskiej. Są one tworzone na podstawie prawa pierwotnego i należą do nich: akty ustawodawcze, wykonawcze, delegowane, przyjmujące postać dyrektyw, rozporządzeń, decyzji, zaleceń i opinii.

 

VOCAB

(el) DERECHO PRIMARIO (ORGIGINARIO) DE LA UE – prawo pierwotne UE

(el) DERECHO SECUNDARIO (DERIVADO) DE LA UE – prawo wtórne UE

(la) DIRECTIVA – dyrektywa

(el) REGLAMENTO – rozporządzenie

(la) DECISIÓN – decyzja

(la) RECOMENDACIÓN – zalecenie

(el) DICTAMEN – opinia

(los) FUENTES DEL DERECHO DE LA UE – źródła prawa Unii Europejskiej

(la) CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE – Karta Praw Podstawowych UE

(el) TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UE (TFUE) – Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)

(el) TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA (TUE) – Traktat o Unii Europejskiej (TUE)

 

BIBLIOGRAFIA

BARCZ J., GÓRKA M., WYROZUMSKA A. (2015), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa, Wotlers Kluwer;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wpisz swój adres e-mail aby móc pobrać zasób